Đăng ký hosting

2GB

12 tháng 1.200.000 đ

24 tháng 2.400.000 đ 2.200.000 đ

36 tháng 3.600.000 đ 3.000.000 đ

 • Dung lượng SSD: 2GB
 • Băng thông: 20GB
 • Database: 02
 • SSL/Https: Miễn phí
 • Control Panel: Direct Admin
 • Web server: Linux
 • Chất lượng phục vụ: * * * * *
 • Giá chưa bao gồm: VAT
 • Giá đăng kí mới và gia hạn năm thứ 2

4GB

12 tháng 1.500.000 đ

24 tháng 3.000.000 đ 2.700.000 đ

36 tháng 4.500.000 đ 3.600.000 đ

 • Dung lượng SSD: 4GB
 • Băng thông: 40GB
 • Database: 04
 • SSL/Https: Miễn phí
 • Control Panel: Direct Admin
 • Web server: Linux
 • Chất lượng phục vụ: * * * * *
 • Giá chưa bao gồm: VAT
 • Giá đăng kí mới và gia hạn năm thứ 2

6GB

12 tháng 1.800.000 đ

24 tháng 3.600.000 đ 3.200.000 đ

36 tháng 5.400.000 đ 4.200.000 đ

 • Dung lượng SSD: 6GB
 • Băng thông: 60GB
 • Database: 06
 • SSL/Https: Miễn phí
 • Control Panel: Direct Admin
 • Web server: Linux
 • Chất lượng phục vụ: * * * * *
 • Giá chưa bao gồm: VAT
 • Giá đăng kí mới và gia hạn năm thứ 2

10GB

12 tháng 2.200.000 đ

24 tháng 4.400.000 đ 3.900.000 đ

36 tháng 6.600.000 đ 5.100.000 đ

 • Dung lượng SSD: 10GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Database: 08
 • SSL/Https: Miễn phí
 • Control Panel: Direct Admin
 • Web server: Linux
 • Chất lượng phục vụ: * * * * *
 • Giá chưa bao gồm: VAT
 • Giá đăng kí mới và gia hạn năm thứ 2

15GB

12 tháng 2.500.000 đ

24 tháng 5.000.000 đ 4.400.000 đ

36 tháng 7.500.000 đ 5.700.000 đ

 • Dung lượng SSD: 15GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Database: 10
 • SSL/Https: Miễn phí
 • Control Panel: Direct Admin
 • Web server: Linux
 • Chất lượng phục vụ: * * * * *
 • Giá chưa bao gồm: VAT
 • Giá đăng kí mới và gia hạn năm thứ 2

20GB

12 tháng 2.800.000 đ

24 tháng 5.600.000 đ 4.900.000 đ

36 tháng 8.400.000 đ 6.300.000 đ

 • Dung lượng SSD: 20GB
 • Băng thông: Unlimited
 • Database: 12
 • SSL/Https: Miễn phí
 • Control Panel: Direct Admin
 • Web server: Linux
 • Chất lượng phục vụ: * * * * *
 • Giá chưa bao gồm: VAT
 • Giá đăng kí mới và gia hạn năm thứ 2